กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ขอนำส่งสำเนาข้อบังคับฯ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ 2554
เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานและเกิดความเป็นธรรมสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2564
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมพศ. 2564 มีมติออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพศ 2564
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเลื่อนค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ 2564 ดังเอกสารแนบมานี้

ที่อยู่เอกสาร

Leave a Comment