11 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และ ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมการจัดบูธนิทรรศการ U2T for BCG คณะเทคโนโลยีอุตสากกรรม พร้อม ผศ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดร.สุชาติ ดุมนิล รองคณบดีฝ่ายแผนนโยบาย และกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.นิศานาถ แก้ววินัด อ.ศุภวิช นิยมพันธุ์ และ อ.ธาริณี มีเจริญ ผู้รับผิดชอบ U2T for BCG รายตำบล 2 ตำบล คือ เทศบาลตำบลกันตวจระมวล และ ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ใน Theme งาน ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 11 – 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สวนใหม่) อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ งานเทศกาลแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 1 (1st Thailand Cultural Exchange Festival : 1st Thailand-CEF) จัดระหว่างวันที่ 11 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เวทีกลางสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สวนใหม่) อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
🔺 การแสดงจากประเทศต่างๆ 10 ประเทศ ประกอบด้วย
– Cambodia
– Indonesia
– Italy
– Israel
– Laos
– Mexico
– Myanmar
– Philippines
– Vietnam
– Thailand
ชมฟรี!!!!!💯💯
 
 
 

Leave a Comment