ด้วยศูนย์ศิลปหัตถกรรม ออก พบ ตก ตั้งอยู่บ้านสายลม อำเภอหลวงพระบาง จังหวัดหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านแบบประยุกต์ และผลิตผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตเส้นไหมกระบวนการสาวไหมเครื่องสาวไหมพลังงานแสงอาทิตย์ และกระบวนการเตรียมเส้นใหม่ด้วยเครื่องตีเกลียวเส้นไหม เพื่อให้กลุ่มทอผ้าได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีการผลิตเส้นไหมด้วยเครื่องมือดังกล่าว ทางศูนย์ฯ พิจารณาเห็นว่าทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการสร้างเทคโนโลยีการผลิตเส้นไหม กระบวนการสาวไหมด้วยเครื่องสาวไหมพลังงานแสงอาทิตย์และกระบวนการเตรียมเส้นใหม่ด้วยเครื่องตีเกลียวเส้นไหมพุ่งที่มาจากผลงานวิจัยเป็นอย่างดี โดยได้ประสานข้อมูลข้างต้นกับ อาจารย์ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ทำหนังสือเชิญบุคลากรเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้งานเทคโนโลยีการผลิตเส้นไหมซึ่งประกอบไปด้วย รศ.ดร.ชูชาติ พยอม อาจารย์ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ อาจารย์เอกราช นาคนวล นายภานุวัฒน์ ธรรมเจริญ และนายวัชระ แหวนเงิน สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมคณะ ในระหว่างวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ศิลปหัตถกรรม ออก พบ ตก อำเภอหลวงพระบาง จังหวัดหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในครั้งนี้ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประเทศไทย กับ ศูนย์ศิลปหัตถกรรม ออก พบ ตก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านบริการวิชาการ ด้านการฝึกอบรมอาชีพ ด้านการวิจัย และด้านเทคโนโลยีหัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันต่อไป

 

 

https://drive.google.com/file/d/1O2JSb-eO84jBnorj31Z1gPQNHb6eFsN6/view

Leave a Comment