การทำสัญญาจ้างเหมา ผู้รับจ้าง
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (เพิ่มเติม)
🔹30 กันยายน 2564 คณะกรรมการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 3 ตำบล คือ ตำบลกันตวจระมวล ตำบลโคกสะอาด และ ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการทำสัญญารับการจ้างเหมาผู้รับจ้างบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (เพิ่มเติม) ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 308/2564 เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (เพิ่มเติม)
ประเภท
– บัณฑิตจบใหม่
– ประชาชน
– นักศึกษา
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 36

Leave a Comment