การปฐมนิเทศและทำสัญญาจ้าง ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (U2T for BCG) ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Leave a Comment