วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น.
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมการจัดห้องเรียนเสมือนจริง
ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ชูจิต สาระภาค ที่มาให้คำแนะนำงานวิจัยที่ท่านประสบความสำเร็จมาแล้วในครั้งนี้ด้วย

Leave a Comment