วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2566

Leave a Comment