วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธาน ในการประชุมการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาดูงาน “โรงเรียนบ้านหนองแก” โรงเรียนภาษาอังกฤษ Very Good เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาในยุคการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

Leave a Comment