วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กบ.)
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment