ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในประชุม คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กบ.) ครั้งที่ 8/2564 ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2554 เวลา 09 : 00 น ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36

Leave a Comment