ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กบ.) ครั้งที่ 10/2564 ในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36

 

Leave a Comment