ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กบ.) ครั้งที่ 11/2564 ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36

Leave a Comment