วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก.บ.) เพื่อพัฒนาวางแผนและปฏิบัติงานของคณะฯให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment