วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (ก.บ.) ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment