วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก.บ.) ครั้งที่ 4/2565 ในโอกาศนี้คณะกรรมการฯได้แสดงความชื่นชมกับบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัล “คนดี ศรีราชภัฏสุรินทร์” คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ สมัครสมาน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและประกันคุณภาพ
🎖ได้รับรางวัล “คนดี ศรีราชภัฏสุรินทร์” 🎖ด้านวิจัย
อาจารย์พิทักษ์ แสนกล้า
รองผู้อำนวยการงานบริหารทั่วไปและงานมาตรฐานการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
🎖ได้รับรางวัล “คนดี ศรีราชภัฏสุรินทร์” 🎖ด้านภาวะผู้นำ
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36

Leave a Comment