วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้เกิดผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36

Leave a Comment