วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
ผศ.ดร. นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36

Leave a Comment