ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งมีวาระการประชุมดังนี้
– โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย “ไหว้ครูช่างสู่ขวัญน้อง” กำหนดจัดวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564
– โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ทำบุญเลี้ยงพระถวายเพล) สานสัมพันธ์คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา กำหนดจัดวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564
– การแนะแนวการศึกษาต่อ
– การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (Pre-degree, Non-degree)
– การพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร

Leave a Comment