📌มติที่ประชุม การประชุมคณาจารย์ประจำเพื่อเลือกกรรมการประจำคณะในส่วนของผู้แทนคณาจารย์ ซึ่งที่ประชุมมีมติ เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการเลือก โดยวีธีการสมัครและเสนอชื่อ และวิธีการลงคะแนนลับนับเปิด
ซึ่งมีรายละเอียดการลงคะแนนดังนี้
-หมายเลข 1 ผศ.ดุรงค์ฤทธิ์ เอกวงษา ได้ 9 คะแนน
-หมายเลข 2 ผศ.พงศ์ไกร วรรณตรง ได้ 18 คะแนน
-หมายเลข 3 ผศ.สมคิด สืบสันต์ ได้ 4 คะแนน
-ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1 คะแนน
📌ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการประจำคณะ ในส่วนของผู้แทนคณาจารย์ คือ ผศ.พงศ์ไกร วรรณตรง

Leave a Comment