วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อพิจารณาและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

Leave a Comment