วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย นายภานุวัฒน์ ธรรมเจริญ หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการดำเนินการโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นยกกำลัง 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 31 ในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิมพา วัฒนสังขโสภณ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในที่ประชุม และ ตัวแทนคณะแต่ละคณะเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมพร้อมและชี้แจงรายละเอียดแนวทางการเขียน (Proposal) ของทีมนักศึกษา โดยเน้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ และเพิ่มทักษะการทำงานเป็นทีม นำองค์ความรู้ นวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นไปพัฒนาชุมชนในจังหวัดสุรินทร์

Leave a Comment