วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เป็นประธานในการประชุมผู้ช่วยคณบดี
ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคาร 36
โดยสรุปการประชุมผู้ช่วยคณบดี ครั้งที่ 3/2565 ดังนี้
1. การรายงานความก้าวหน้าตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในส่วนของแผนการดำเนินงาน
2. การร่วมในงานออกแบบและตกแต่งสถานที่งานสมโภชน์เจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2564 – 2565

Leave a Comment