การประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 3/2565 วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดยมี อาจารย์ ดร.สุชาติ ดุมนิล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม เพื่อพบปะ และให้นโยบายในการดำเนินงานแก่คณะกรรมการทำงาน และทีมสโมสรนักศึกษา ต่อไป

Leave a Comment