วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.
ดร.สุชาติ ดุมนิล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ พวงไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริหารงานบุคคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
และหัวหน้าโครงการฯ ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒานาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี โดยคณะกรรมการได้รับฟังข้อเสนอของหัวหน้าโครงการและให้ข้อสังเกตข้อเสนอแนะเป็นอย่างดี
ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36

Leave a Comment