รศ.บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประธานในการประชุมหารือ การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมคณาจารย์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร 36

https://www.facebook.com/indussrru/photos/pcb.2249387245099416/2249383768433097/?type=3&theater

Leave a Comment