วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.
ผศ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินโครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริ เรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ กำหนดการ ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2565 ณ บ้านทำนบ ต.กันตรวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

Leave a Comment