วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก.บ.) ครั้งที่ 22/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36
โดยสรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 22/2565 ดังนี้
1. การรายงานสรุปข้อมูลผู้สมัครสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2. การเตรียมความพร้อมจัดทำคำของบประมาณและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
3. กำหนดการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
4. การรายงานคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
5. การกำหนดจัดกิจกรรม 1 นักศึกษา 2 ใบรับรองอาชีพ และ 1 สาขาวิชา 1 หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรยกระดับการใช้เครื่องจักร CNC พลาสม่า สำหรับงานโลหะ
6. การพิจารณาการส่งมอบงานในตำแหน่งรองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. การพิจารณาแก้ไขปัญหาศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
8. การพิจารณาคุณสมบัติและยืนยันคุณสมบัติพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

Leave a Comment