วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ก.บ.) ครั้งที่ 24/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36
โดยสรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 24/2565 ดังนี้
1. การสำรวจพื้นที่ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกับบริษัท The BRAVO เพื่อวางแผนแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
2. การรายงานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโปรแกรมยกระดับคุณภาพชีวิตทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดสุรินทร์
3. การรายงานการบริหารอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งวิชาการ
4. กำหนดการประชุมเครือข่ายสภาคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 34
5. การติดตามความคืบหน้าการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชุมชนอัจฉริยะ “ECTI-CARD 2024 ครั้งที่ 16”
6. การติดตามความคืบหน้าการจัดส่งแผนการปฏิบัติงานของรองคณบดีและเจ้าหน้าที่สำนักงาน
7. การประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ของกรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2566
8. การขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อฝึกอบรมอาชีพช่างชุมชนด้านเทคโนโลยีและช่วยพัฒนาเศรษฐกิจผ้าไหมด้านเทคโนโลยี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
9. การเตรียมความพร้อมกิจกรรม Open House
10. การพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ภาคปกติ – ภาคพิเศษ (ครั้งที่ 2)
11. การพิจารณาการขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

Leave a Comment