ในวันจันทร์ที่ 8 พ.ย. 64 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด เป็นประธานในการประชุม ประธานสาขาวิชา (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ สมัครสมาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและประกันคุณภาพ/ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ อินทานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มีประธานสาขาวิชาและบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

Leave a Comment