ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ อินทานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมการแนะแนวการศึกษาต่อ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment