การประชุม รอบที่ 2 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตรนานาชาติ ดร.แสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ เริ่มชัดเจนขึ้น
แล้ว แต่ยังมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้อง
แสวงหาเพิ่ม
@หลักสูตร Cambridge
@ครู คงต้อง ปรับแนวคิดและวิธีสอนใหม่
เน้นพูดภาษาอังกฤษอย่างเดียว
ขอบคุณ : ท่านอาจารย์ชัยมงคล บ้าน 2 ภาษา และทีมคุณครู

Leave a Comment