วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุม แนวทางการพัฒนาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2566 มีหัวข้อประชุมดังนี้
1. SRRU Curriculum Desing Guide Program Learning Outcomes
2. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 2565
3. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่องรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 2565
4. หลักการและแนวคิดการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษาและวิธีการแจ้งหลักสูตรการศึกษา
5.รายละเอียดในการเตรียมความพร้อมดำเนินการพัฒนาหลักสูตร 2566
6.ข้อมูลความต้องการจำเป็นหรือข้อกำหนดที่สำคัญบางส่วน
7. Top 10 skills of 2025 form world economic fornm
8. การบรรยายพิเศษ ขั้นตอนการออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้และการระบุ Stakeholder ที่สำคัญของหลักสูตร และรวบรวมข้อมูล Needs/Requirements โดย ผศ.สมบัติ สมัครสมาน
9. แบบสำรวจ ข้อมูลความต้องการจำเป็นหรือข้อกำหนดที่สำคัญ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Leave a Comment