วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้เข้ามาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร สำหรับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 2561 ให้กับคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 36

 

Leave a Comment