เมื่อวันที่ 6 – 8 เมษายน 2561 ณ เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วยสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยมีผู้บริหารหรือผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา และการพัฒนาความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันการศึกษากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กับสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และลงนามความร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีหัวเฉียว จำปาสัก และ โรงแรมจำปาสัก แกรนด์ โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มี อาจารย์อิสรภาพ เอ็นดู รองคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนในการลงนาม พร้อมให้การกล่าวต้อนรับ ผู้บริหารหรือผู้แทนสถาบันอุดมศึกษากว่า 17 สถาบัน และ Mr.Suphasan Tangchitvisut Director HTC – College Ghampasak, Mrs. Chatrapee Kantariyo General Manager Ghampasak Grand Hotel.

ซึ่งการลงนาม บันทึกข้อตกลงร่วมมือ เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันการศึกษากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กับสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นี้เป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศด้านสหกิจศึกษา จะสามารถพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และจะสามารถสร้างความเข้มแข็งในทักษะการทำงาน ปฏิบัติงานจริง แก่ นิสิต นักศึกษา เพื่อการแข่งขันในตลาดงานของประเทศได้ในอนาคต พร้อมกันนี้ สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สามารถ ส่ง นักศึกษา อาจารย์ เข้าปฏิบัติงาน อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรของสถาบันการศึกษา และสถานประกอบการได้อีกด้วย โดยกรอบบันทึกข้อตกลง มีระยะเวลาความร่วมมือทั้งสิ้น 5 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2566

  

  

  

  

  

ภาพโดย : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment