การสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการจ้างเหมา
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (เพิ่มเติม)
27 กันยายน 2564
คณะกรรมการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 3 ตำบล คือ ตำบลกันตวจระมวล ตำบลโคกสะอาด และ ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (เพิ่มเติม) ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 308/2564
เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) (เพิ่มเติม) ผ่านระบบ zoom ออนไลน์
ประเภท
– บัณฑิตจบใหม่
– ประชาชน
– นักศึกษา
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 36 (ต.กันตวจระมวล)
ณ ห้องคณบดีฯ ชั้น 5 อาคาร 36 (ต.ตาเบา)
ณ ห้องชุม1 ชั้น 5 อาคาร 36 (ต.โคกสะอาด)

Leave a Comment