ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมการมอบทุนช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์ covid – 19 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบต่อการศึกษาเล่าเรียน แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท โดยแบ่งเป็นทุนละ 2,000 จำนวน 30 ทุน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัทเดอะคอนเนคเซอร์วิสเซส จำกัด และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และได้รับเกียรติจากคุณณิชารัศม์ ชุติพงศ์พัชญ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะคอนเนคเซอร์วิสเซส จำกัด พบปะพูดคุยแนะนำเทคนิคการทํางานให้ประสบความสำเร็จแก่นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment