1 ใน 20 ปี กับกิจกรรมยกระดับกระบวนการพัฒนาการทอผ้าไหมทอมือ จังหวัดสุรินทร์
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ดำเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพการผลิตไหมเพื่อยกระดับเข้าสู่มาตรฐานนกยูง กิจกรรมที่ 2 การขึ้นเส้นยืน การเข้าหัวม้วน การเก็บตะกอ และยกดอกลายผ้า ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโคกเสาร์ ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

 

https://web.facebook.com/indussrru/photos/pcb.2390499104321562/2390493067655499/?type=3&theater

Leave a Comment