ในวันที่ 11 เมษายน 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย มหาวิยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment