5 พ.ย. 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี พร้อม ผศ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.ภาณุเมศวร์ สุขศรีสิริวัชร ผศ.ดร.พงศ์ไกร วรรณตรง นายพงศกร เดชศิริ นายภานุวัฒน์ ธรรมเจริญ และ นางสาวนลินี พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ เข้าร่วมพร้อมรับมอบการดูดูแลนวัตกรรมเทคโนโลยี ในโครงการวิจัย กิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ “การจัดความรู้การวิจัยแบบมีส่วนร่วม เพื่อการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเครื่องผ่าไม้ไผ่และเครื่องจักตอกแบบเลาะข้อ เพื่อส่งเสริมอาชีพสู่วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่” โดยทีมวิจัย รศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พลตรีธัญสิทธิ์ กิตต์เดชารัศมิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 หน่วยรักษาความมั่งคงภายในราชอาณาจักร (กอ.มรน.) เป็นประธานเปิดโครงการและมอบงานวิจัยฯ พร้อม พลอากาศตรีหญิง ดร.ชญาดา เข็มเพชร นักวิจัยประจำโครงการ และ พันเอกอัครสิทธิ์ ปะกิระตา หัวหน้ากลุ่มนโยบายแผนและการข่าว (กอ.รมน.) กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งมอบเครื่องจักตอกแบบเลาะข้อเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนเมืองลีง กลุ่มจักสานไม้ไผ่ 2 กลุ่ม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

Leave a Comment