วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.อุไร จันทมัตตุการ อาจารย์ประจำหลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ได้มาให้ความรู้แนะแนวแนะนำในการจัดทำหลักสูตร ให้กับบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment