เรื่อง ขอเชิญส่งคณาจารย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 3

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญส่งคณาจารย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 3 เพื่อพัฒนาคณาจารย์ผู้ทำหน้าที่นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษาให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทยกำหนด โดยสามารถเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ https://goo.gl/6syFXh

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment