ข่าว 1804

เรื่อง ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร

ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร จำนวน 6 หลักสูตร เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ ความคิดใหม่ๆ เป็นคนทันสมัย มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สอบถามรายละเอียด และสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ecba.tsu.ac.th โทรศัพท์

074-317618 ต่อ 1815

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment