ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565
ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2565
**ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ **งานวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โทร.044514601
**ส่งบทความได้ที่ **https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/journalindus

 

Leave a Comment