ขอแสดงความยินดีกับ “กลุ่มทอผ้าตำบลตาเบา”
ที่ผ้าไหมได้รับมาตรฐานนกยูงพระราชทาน
“นกยูงสีทอง”
……………………………..
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ได้เข้าส่งเสริม “กลุ่มทอผ้าไหมตำบลตาเบา” อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ดังนี้
แรกเริ่ม ปี 2563
โครงการบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชุมชนตามแนวพระราชดำริ เรื่องการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
“กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการย้อมสี”
วันที่ 23-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ บ้านจบก หมู่ที่ 19 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
ปี 2564
“โครงการการพัฒนาศักยภาพการผลิตผ้าไหมชุมชน เพื่อเข้าสู่มาตรฐานตรานกยูง พระราชทาน”
ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี
กิจกรรมที่ 1 กำรส่งเสริมประสิทธิภำพกำรฟอกย้อมด้วยสีธรรมชาติ
วันที่ 26 – 28 มีนาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
กิจกรรมที่ 2 กำรส่งเสริมประสิทธิภำพกำรผลิตผ้ำไหมให้ได้มำตรฐำน วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ รายละเอียดดังนี้
1 ปฏิบัติการขึ้นเส้นยืนด้วยเทคโนโลยี เพื่อให้เส้นยืนได้มาตรฐาน
2 ปฏิบัติการเก็บตะกอและยกดอกลายผ้า
3 การทอและเทคนิคการทอผ้าไหมยกดอก
4 การตรวจสอบมาตรฐานนกยูงพระราชทาน
และเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดสุรินทร์ เข้าตรวจสอบมาตรฐานผ้าไหมและรับรอง ว่าผ้าไหม “กลุ่มทอผ้าตำบลตาเบา” ได้รับมาตรฐาน “นกยูงสีทอง (Royal Thai Silk)” เป็นผ้าไหมที่ผลิตโดยใช้เส้นไหมและวัตถุดิบตลอดจนกระบวนการผลิตที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิมของไทยอย่างแท้จริง ใช้เส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน สาวด้วยมือผ่านพวงสาวลงภาชนะ ทอด้วยกี่ทอมือแบบพื้นบ้านชนิดพุ่งกระสวยด้วยมือ
————————————————
ประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment