ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์ บุคลากร ที่เข้ารับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ
ผศ.ดร.เที่ยงธรรม สิทธิจันทเสน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
อาจารย์พิทักษ์ แสนกล้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก(จ.ช.)
ผศ.ดร.กนกกานต์ ลายสนธิ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก(จ.ช.)
ผศ.วัลลภ โคตรพันธ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก(จ.ช.)
ดร.พิรานุช ไหวดี เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)
นางธรรมพร เลื่อนทอง เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)

Leave a Comment