ขอแสดงความยินดี กับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ วรศรี
ผศ.ดร.นิคม ลุนขุนทด และ ผศ.สมบัติ สมัครสมาน
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ในการนำเสนอผลงานวิจัย
กลุ่ม : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาค : โปสเตอร์
เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่”
ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2564 (รูปแบบ Online Conference) ผ่านโปรแกรม ZOOM และ Facebook Live ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

Leave a Comment