ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิงห์ อารยางกูร
พร้อม อ.ลำพูน เหลาราช, อ.จุฑาพล จำปาแถม และ อ.วัชรานนท์ จุฑารัตน์
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ในการนำเสนอผลงานวิจัย
กลุ่ม : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาค : บรรยาย
เรื่อง การใช้น้ำยางพาราดิบเป็นตัวประสานสำหรับผลิตถ่านอัดแท่ง
ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่”
ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2564 (รูปแบบ Online Conference) ผ่านโปรแกรม ZOOM และ Facebook Live ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

Leave a Comment