ขอแสดงความยินดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ ลายสนธิ์
อ.ทรงยศ หวังชอบ, อ.ศุภวิช นิยมพันธ์ุ, ผศ.ดร.ศิวพร สุกสี และ อ.ธาริณี มีเจริญ
🔹ได้รับรางวัล ชมเชย ในการนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 กลุ่ม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
🔹 เรื่อง การคัดเลือกที่ตั้งที่เหมาะสมของโรงไฟฟ้าชีวมวลระดับชุมชนโดยใช้วิธีวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น กรณีศึกษา : โรงไฟฟ้าชีวมวลในจังหวัดสุรินทร์
🔹ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่” ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2564 (รูปแบบ Online Conference) ผ่านโปรแกรม ZOOM และ Facebook Live

Leave a Comment