อว.ส่วนหน้า และ คลินิกเทคโนโลยี มรภ.สุรินทร์ ร่วมงาน อกท.การประชุมวิชาการระดับชาติฯ ครั้งที่ 43 ประจำปี 65 จ.ยโสธร” มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เข้าร่วมจัดบูธแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยนวัตกรรมในการประชุมสมัยสามัญของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ในงานการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

“อว.ส่วนหน้า และ คลินิกเทคโนโลยี มรภ.สุรินทร์ ร่ว… ...