ข่าว 1889

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562

ด้วยสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุรินทร์ แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562  ของมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 จำนวน 5 ทุน มีมูลค่าทุนละ 25,000 บาท รวมเป็นเงิน 125,000 บาท โดยสามารถสมัครรับทุนได้ที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุรินทร์ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 และติดต่อได้ที่กลุ่มสวัสดิการ โทรศัพท์. 044-143072

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment